நிமிடத்தில் நிலைமை மாறும்..!

FlashNewsTamil

FlashNewsTamil

Author 2019-10-07 09:55:20

img

நடக்கும் கால்களில் எவ்வளவு வித்தியாசம்... ஒன்று முன்னால் என்றால் மற்றொன்று பின்னால். ஆனால் முன்னால் இருக்கும் கால் கர்வப்படவும் இல்லை பின்னால் இருக்கும் கால் அவமானப்படவும் இல்லை.. அவைகளுக்குத் தெரியும் நிமிடத்தில் நிலைமை மாறும் என்று!

READ SOURCE

⚡️Fastest Live Score

Never miss any exciting cricket moment

OPEN