நிமிடத்தில் நிலைமை மாறும்..!

FlashNewsTamil

FlashNewsTamil

Author 2019-10-07 09:55:20

img

நடக்கும் கால்களில் எவ்வளவு வித்தியாசம்... ஒன்று முன்னால் என்றால் மற்றொன்று பின்னால். ஆனால் முன்னால் இருக்கும் கால் கர்வப்படவும் இல்லை பின்னால் இருக்கும் கால் அவமானப்படவும் இல்லை.. அவைகளுக்குத் தெரியும் நிமிடத்தில் நிலைமை மாறும் என்று!

READ SOURCE

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD