Ranking List
Earn as many UCoins as you can to win!
Ranks 1-10 Rewards: 10 Ranks 11-50 Rewards: 5
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Extra reward
TOP 50
 • XO1S***
 • 136
 • --
 • XJcD***
 • 134
 • --
 • XJYn***
 • 134
 • --
 • 4
 • XJ3F***
 • 134
 • --
 • 5
 • WgL6***
 • 134
 • --
 • 6
 • AADI***
 • 134
 • --
 • 7
 • AACy***
 • 134
 • --
 • 8
 • AAC0***
 • 134
 • --
 • 9
 • AABt***
 • 134
 • --
 • 10
 • AABs***
 • 134
 • --
 • 11
 • AAAp***
 • 134
 • --
 • 12
 • AAA5***
 • 134
 • --
 • 13
 • XHV6***
 • 133
 • --
 • 14
 • XNa5***
 • 130
 • --
 • 15
 • DEEPAK RATHOR
 • 130
 • --
 • 16
 • XI8t***
 • 130
 • --
 • 17
 • UOJS***
 • 130
 • --
 • 18
 • AACF***
 • 130
 • --
 • 19
 • XPUH***
 • 128
 • --
 • 20
 • XPT/***
 • 128
 • --
 • 21
 • XKQv***
 • 128
 • --
 • 22
 • XKDG***
 • 128
 • --
 • 23
 • XJ5X***
 • 128
 • --
 • 24
 • Renu Malik
 • 128
 • --
 • 25
 • Vicky Malik
 • 128
 • --
 • 26
 • Wxp6***
 • 128
 • --
 • 27
 • Wmsy***
 • 128
 • --
 • 28
 • WOXH***
 • 128
 • --
 • 29
 • W8M9***
 • 128
 • --
 • 30
 • Shourya Walia
 • 128
 • --
 • 31
 • W+Ly***
 • 128
 • --
 • 32
 • AADf***
 • 128
 • --
 • 33
 • AADT***
 • 128
 • --
 • 34
 • AADN***
 • 128
 • --
 • 35
 • AADE***
 • 128
 • --
 • 36
 • AACz***
 • 128
 • --
 • 37
 • AACx***
 • 128
 • --
 • 38
 • AACn***
 • 128
 • --
 • 39
 • AACi***
 • 128
 • --
 • 40
 • AACe***
 • 128
 • --
 • 41
 • AACU***
 • 128
 • --
 • 42
 • AAC5***
 • 128
 • --
 • 43
 • AAC+***
 • 128
 • --
 • 44
 • Satish Jyoti
 • 128
 • --
 • 45
 • AABA***
 • 128
 • --
 • 46
 • AAAH***
 • 128
 • --
 • 47
 • AAA8***
 • 128
 • --
 • 48
 • AADe***
 • 127
 • --
 • 49
 • AADH***
 • 127
 • --
 • 50
 • Raj Patel40479
 • 126
 • --
Earn more UCoins! Get a ranking in the top 50 before July 14 & share extra 25k UCoins!
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Title
TOP 50
 • XO1S***
 • 136
 • XJcD***
 • 134
 • XJYn***
 • 134
 • 4
 • XJ3F***
 • 134
 • 5
 • WgL6***
 • 134
 • 6
 • AADI***
 • 134
 • 7
 • AACy***
 • 134
 • 8
 • AAC0***
 • 134
 • 9
 • AABt***
 • 134
 • 10
 • AABs***
 • 134
 • 11
 • AAAp***
 • 134
 • 12
 • AAA5***
 • 134
 • 13
 • XHV6***
 • 133
 • 14
 • XNa5***
 • 130
 • 15
 • DEEPAK RATHOR
 • 130
 • 16
 • XI8t***
 • 130
 • 17
 • UOJS***
 • 130
 • 18
 • AACF***
 • 130
 • 19
 • XPUH***
 • 128
 • 20
 • XPT/***
 • 128
 • 21
 • XKQv***
 • 128
 • 22
 • XKDG***
 • 128
 • 23
 • XJ5X***
 • 128
 • 24
 • Renu Malik
 • 128
 • 25
 • Vicky Malik
 • 128
 • 26
 • Wxp6***
 • 128
 • 27
 • Wmsy***
 • 128
 • 28
 • WOXH***
 • 128
 • 29
 • W8M9***
 • 128
 • 30
 • Shourya Walia
 • 128
 • 31
 • W+Ly***
 • 128
 • 32
 • AADf***
 • 128
 • 33
 • AADT***
 • 128
 • 34
 • AADN***
 • 128
 • 35
 • AADE***
 • 128
 • 36
 • AACz***
 • 128
 • 37
 • AACx***
 • 128
 • 38
 • AACn***
 • 128
 • 39
 • AACi***
 • 128
 • 40
 • AACe***
 • 128
 • 41
 • AACU***
 • 128
 • 42
 • AAC5***
 • 128
 • 43
 • AAC+***
 • 128
 • 44
 • Satish Jyoti
 • 128
 • 45
 • AABA***
 • 128
 • 46
 • AAAH***
 • 128
 • 47
 • AAA8***
 • 128
 • 48
 • AADe***
 • 127
 • 49
 • AADH***
 • 127
 • 50
 • Raj Patel40479
 • 126

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD