Ranking List
Earn as many UCoins as you can to win!
Ranks 1-10 Rewards: 10 Ranks 11-50 Rewards: 5
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Extra reward
TOP 50
 • XJcD***
 • 140
 • --
 • XJ5X***
 • 140
 • --
 • Wxp6***
 • 140
 • --
 • 4
 • WknA***
 • 140
 • --
 • 5
 • WknA***
 • 140
 • --
 • 6
 • AADl***
 • 140
 • --
 • 7
 • AADf***
 • 140
 • --
 • 8
 • AADb***
 • 140
 • --
 • 9
 • AACp***
 • 140
 • --
 • 10
 • AACk***
 • 140
 • --
 • 11
 • AACG***
 • 140
 • --
 • 12
 • AABz***
 • 140
 • --
 • 13
 • AABQ***
 • 140
 • --
 • 14
 • AAAH***
 • 140
 • --
 • 15
 • W8XS***
 • 136
 • --
 • 16
 • Rajesh Kumar Rajesh
 • 136
 • --
 • 17
 • WErW***
 • 135
 • --
 • 18
 • XKtO***
 • 134
 • --
 • 19
 • XKMw***
 • 134
 • --
 • 20
 • XJrp***
 • 134
 • --
 • 21
 • XJaC***
 • 134
 • --
 • 22
 • XJYn***
 • 134
 • --
 • 23
 • XJUb***
 • 134
 • --
 • 24
 • XJ4y***
 • 134
 • --
 • 25
 • XILQ***
 • 134
 • --
 • 26
 • XHwJ***
 • 134
 • --
 • 27
 • WknA***
 • 134
 • --
 • 28
 • Wjye***
 • 134
 • --
 • 29
 • WW8d***
 • 134
 • --
 • 30
 • WOXH***
 • 134
 • --
 • 31
 • WJFs***
 • 134
 • --
 • 32
 • W5yw***
 • 134
 • --
 • 33
 • W4vx***
 • 134
 • --
 • 34
 • W3UR***
 • 134
 • --
 • 35
 • Choudhary Naksh
 • 134
 • --
 • 36
 • AADf***
 • 134
 • --
 • 37
 • AADd***
 • 134
 • --
 • 38
 • AADM***
 • 134
 • --
 • 39
 • AACW***
 • 134
 • --
 • 40
 • AACJ***
 • 134
 • --
 • 41
 • AAC2***
 • 134
 • --
 • 42
 • AAC2***
 • 134
 • --
 • 43
 • AABq***
 • 134
 • --
 • 44
 • AAAo***
 • 134
 • --
 • 45
 • AAA+***
 • 134
 • --
 • 46
 • XKw2***
 • 133
 • --
 • 47
 • AADQ***
 • 133
 • --
 • 48
 • AABK***
 • 133
 • --
 • 49
 • XMyG***
 • 130
 • --
 • 50
 • XKzl***
 • 130
 • --
Earn more UCoins! Get a ranking in the top 50 before July 14 & share extra 25k UCoins!
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Title
TOP 50
 • XJcD***
 • 140
 • XJ5X***
 • 140
 • Wxp6***
 • 140
 • 4
 • WknA***
 • 140
 • 5
 • WknA***
 • 140
 • 6
 • AADl***
 • 140
 • 7
 • AADf***
 • 140
 • 8
 • AADb***
 • 140
 • 9
 • AACp***
 • 140
 • 10
 • AACk***
 • 140
 • 11
 • AACG***
 • 140
 • 12
 • AABz***
 • 140
 • 13
 • AABQ***
 • 140
 • 14
 • AAAH***
 • 140
 • 15
 • W8XS***
 • 136
 • 16
 • Rajesh Kumar Rajesh
 • 136
 • 17
 • WErW***
 • 135
 • 18
 • XKtO***
 • 134
 • 19
 • XKMw***
 • 134
 • 20
 • XJrp***
 • 134
 • 21
 • XJaC***
 • 134
 • 22
 • XJYn***
 • 134
 • 23
 • XJUb***
 • 134
 • 24
 • XJ4y***
 • 134
 • 25
 • XILQ***
 • 134
 • 26
 • XHwJ***
 • 134
 • 27
 • WknA***
 • 134
 • 28
 • Wjye***
 • 134
 • 29
 • WW8d***
 • 134
 • 30
 • WOXH***
 • 134
 • 31
 • WJFs***
 • 134
 • 32
 • W5yw***
 • 134
 • 33
 • W4vx***
 • 134
 • 34
 • W3UR***
 • 134
 • 35
 • Choudhary Naksh
 • 134
 • 36
 • AADf***
 • 134
 • 37
 • AADd***
 • 134
 • 38
 • AADM***
 • 134
 • 39
 • AACW***
 • 134
 • 40
 • AACJ***
 • 134
 • 41
 • AAC2***
 • 134
 • 42
 • AAC2***
 • 134
 • 43
 • AABq***
 • 134
 • 44
 • AAAo***
 • 134
 • 45
 • AAA+***
 • 134
 • 46
 • XKw2***
 • 133
 • 47
 • AADQ***
 • 133
 • 48
 • AABK***
 • 133
 • 49
 • XMyG***
 • 130
 • 50
 • XKzl***
 • 130

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD