Ranking List
Earn as many UCoins as you can to win!
Ranks 1-10 Rewards: 10 Ranks 11-50 Rewards: 5
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Extra reward
TOP 50
 • XLQj***
 • 665
 • --
 • XJjz***
 • 665
 • --
 • AADq***
 • 665
 • --
 • 4
 • AACq***
 • 665
 • --
 • 5
 • AADk***
 • 645
 • --
 • 6
 • AABz***
 • 620
 • --
 • 7
 • W/Pb***
 • 610
 • --
 • 8
 • AADn***
 • 590
 • --
 • 9
 • XLCK***
 • 585
 • --
 • 10
 • XAZs***
 • 570
 • --
 • 11
 • TwCs***
 • 570
 • --
 • 12
 • AAC9***
 • 570
 • --
 • 13
 • XJxF***
 • 565
 • --
 • 14
 • AABh***
 • 565
 • --
 • 15
 • AAAp***
 • 565
 • --
 • 16
 • XIFE***
 • 555
 • --
 • 17
 • XFHc***
 • 550
 • --
 • 18
 • XJel***
 • 530
 • --
 • 19
 • XI9s***
 • 530
 • --
 • 20
 • WXBj***
 • 530
 • --
 • 21
 • AAC6***
 • 530
 • --
 • 22
 • W7IK***
 • 525
 • --
 • 23
 • V/PU***
 • 525
 • --
 • 24
 • XCzm***
 • 515
 • --
 • 25
 • XJC9***
 • 510
 • --
 • 26
 • XCEK***
 • 510
 • --
 • 27
 • W/Qr***
 • 510
 • --
 • 28
 • AABe***
 • 510
 • --
 • 29
 • AACV***
 • 505
 • --
 • 30
 • XEZ2***
 • 500
 • --
 • 31
 • AADa***
 • 500
 • --
 • 32
 • XLiR***
 • 490
 • --
 • 33
 • XLXq***
 • 490
 • --
 • 34
 • XLNb***
 • 490
 • --
 • 35
 • XPOK***
 • 485
 • --
 • 36
 • XIMi***
 • 485
 • --
 • 37
 • XHgO***
 • 485
 • --
 • 38
 • Wt7o***
 • 485
 • --
 • 39
 • VNnh***
 • 485
 • --
 • 40
 • V2TI***
 • 485
 • --
 • 41
 • AADz***
 • 485
 • --
 • 42
 • AADv***
 • 485
 • --
 • 43
 • AADn***
 • 485
 • --
 • 44
 • AADm***
 • 485
 • --
 • 45
 • AAD4***
 • 485
 • --
 • 46
 • AACT***
 • 485
 • --
 • 47
 • AACK***
 • 485
 • --
 • 48
 • AACJ***
 • 485
 • --
 • 49
 • AAC7***
 • 485
 • --
 • 50
 • AAC7***
 • 485
 • --
Earn more UCoins! Get a ranking in the top 50 before July 14 & share extra 25k UCoins!
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Title
TOP 50
 • XLQj***
 • 665
 • XJjz***
 • 665
 • AADq***
 • 665
 • 4
 • AACq***
 • 665
 • 5
 • AADk***
 • 645
 • 6
 • AABz***
 • 620
 • 7
 • W/Pb***
 • 610
 • 8
 • AADn***
 • 590
 • 9
 • XLCK***
 • 585
 • 10
 • XAZs***
 • 570
 • 11
 • TwCs***
 • 570
 • 12
 • AAC9***
 • 570
 • 13
 • XJxF***
 • 565
 • 14
 • AABh***
 • 565
 • 15
 • AAAp***
 • 565
 • 16
 • XIFE***
 • 555
 • 17
 • XFHc***
 • 550
 • 18
 • XJel***
 • 530
 • 19
 • XI9s***
 • 530
 • 20
 • WXBj***
 • 530
 • 21
 • AAC6***
 • 530
 • 22
 • W7IK***
 • 525
 • 23
 • V/PU***
 • 525
 • 24
 • XCzm***
 • 515
 • 25
 • XJC9***
 • 510
 • 26
 • XCEK***
 • 510
 • 27
 • W/Qr***
 • 510
 • 28
 • AABe***
 • 510
 • 29
 • AACV***
 • 505
 • 30
 • XEZ2***
 • 500
 • 31
 • AADa***
 • 500
 • 32
 • XLiR***
 • 490
 • 33
 • XLXq***
 • 490
 • 34
 • XLNb***
 • 490
 • 35
 • XPOK***
 • 485
 • 36
 • XIMi***
 • 485
 • 37
 • XHgO***
 • 485
 • 38
 • Wt7o***
 • 485
 • 39
 • VNnh***
 • 485
 • 40
 • V2TI***
 • 485
 • 41
 • AADz***
 • 485
 • 42
 • AADv***
 • 485
 • 43
 • AADn***
 • 485
 • 44
 • AADm***
 • 485
 • 45
 • AAD4***
 • 485
 • 46
 • AACT***
 • 485
 • 47
 • AACK***
 • 485
 • 48
 • AACJ***
 • 485
 • 49
 • AAC7***
 • 485
 • 50
 • AAC7***
 • 485

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD