Ranking List
Earn as many UCoins as you can to win!
Ranks 1-10 Rewards: 10 Ranks 11-50 Rewards: 5
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Extra reward
TOP 50
 • XCEc***
 • 138
 • --
 • XJYn***
 • 136
 • --
 • XEtH***
 • 136
 • --
 • 4
 • XBjN***
 • 136
 • --
 • 5
 • Pooja Jaat
 • 136
 • --
 • 6
 • Wy8u***
 • 136
 • --
 • 7
 • Wxp6***
 • 136
 • --
 • 8
 • Wl3C***
 • 136
 • --
 • 9
 • AADO***
 • 136
 • --
 • 10
 • AAD7***
 • 136
 • --
 • 11
 • AAD5***
 • 136
 • --
 • 12
 • AAB3***
 • 136
 • --
 • 13
 • XJrp***
 • 134
 • --
 • 14
 • AADz***
 • 134
 • --
 • 15
 • AAAN***
 • 134
 • --
 • 16
 • AAAJ***
 • 134
 • --
 • 17
 • XN+1***
 • 130
 • --
 • 18
 • XJoy***
 • 130
 • --
 • 19
 • XJ5X***
 • 130
 • --
 • 20
 • XIs3***
 • 130
 • --
 • 21
 • XGfG***
 • 130
 • --
 • 22
 • XGQi***
 • 130
 • --
 • 23
 • WxF3***
 • 130
 • --
 • 24
 • Wq0G***
 • 130
 • --
 • 25
 • WifU***
 • 130
 • --
 • 26
 • Wdnm***
 • 130
 • --
 • 27
 • WULF***
 • 130
 • --
 • 28
 • WJFs***
 • 130
 • --
 • 29
 • W8Mm***
 • 130
 • --
 • 30
 • W7DW***
 • 130
 • --
 • 31
 • W6eA***
 • 130
 • --
 • 32
 • vijay kumar sen
 • 130
 • --
 • 33
 • W1v8***
 • 130
 • --
 • 34
 • W/5u***
 • 130
 • --
 • 35
 • AADm***
 • 130
 • --
 • 36
 • AADf***
 • 130
 • --
 • 37
 • AABe***
 • 130
 • --
 • 38
 • AABU***
 • 130
 • --
 • 39
 • AABA***
 • 130
 • --
 • 40
 • AAB8***
 • 130
 • --
 • 41
 • AAAt***
 • 130
 • --
 • 42
 • AAAe***
 • 130
 • --
 • 43
 • AAAH***
 • 130
 • --
 • 44
 • AAA+***
 • 130
 • --
 • 45
 • XHwJ***
 • 128
 • --
 • 46
 • XFRV***
 • 128
 • --
 • 47
 • XAtV***
 • 128
 • --
 • 48
 • XDDj***
 • 126
 • --
 • 49
 • XDCN***
 • 126
 • --
 • 50
 • WErW***
 • 126
 • --
Earn more UCoins! Get a ranking in the top 50 before July 14 & share extra 25k UCoins!
 • Rank
 • Player
 • Match earned
 • Title
TOP 50
 • XCEc***
 • 138
 • XJYn***
 • 136
 • XEtH***
 • 136
 • 4
 • XBjN***
 • 136
 • 5
 • Pooja Jaat
 • 136
 • 6
 • Wy8u***
 • 136
 • 7
 • Wxp6***
 • 136
 • 8
 • Wl3C***
 • 136
 • 9
 • AADO***
 • 136
 • 10
 • AAD7***
 • 136
 • 11
 • AAD5***
 • 136
 • 12
 • AAB3***
 • 136
 • 13
 • XJrp***
 • 134
 • 14
 • AADz***
 • 134
 • 15
 • AAAN***
 • 134
 • 16
 • AAAJ***
 • 134
 • 17
 • XN+1***
 • 130
 • 18
 • XJoy***
 • 130
 • 19
 • XJ5X***
 • 130
 • 20
 • XIs3***
 • 130
 • 21
 • XGfG***
 • 130
 • 22
 • XGQi***
 • 130
 • 23
 • WxF3***
 • 130
 • 24
 • Wq0G***
 • 130
 • 25
 • WifU***
 • 130
 • 26
 • Wdnm***
 • 130
 • 27
 • WULF***
 • 130
 • 28
 • WJFs***
 • 130
 • 29
 • W8Mm***
 • 130
 • 30
 • W7DW***
 • 130
 • 31
 • W6eA***
 • 130
 • 32
 • vijay kumar sen
 • 130
 • 33
 • W1v8***
 • 130
 • 34
 • W/5u***
 • 130
 • 35
 • AADm***
 • 130
 • 36
 • AADf***
 • 130
 • 37
 • AABe***
 • 130
 • 38
 • AABU***
 • 130
 • 39
 • AABA***
 • 130
 • 40
 • AAB8***
 • 130
 • 41
 • AAAt***
 • 130
 • 42
 • AAAe***
 • 130
 • 43
 • AAAH***
 • 130
 • 44
 • AAA+***
 • 130
 • 45
 • XHwJ***
 • 128
 • 46
 • XFRV***
 • 128
 • 47
 • XAtV***
 • 128
 • 48
 • XDDj***
 • 126
 • 49
 • XDCN***
 • 126
 • 50
 • WErW***
 • 126

Experience triple speed

Never miss the exciting moment of the game

DOWNLOAD